Biografija Jasmin Čaluk

jasmin-caluk-biografija-v1-2

Jasmin Čaluk rođen je 9. decembra 1976. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu, nižu muzičku školu i Opću gimnaziju. Studij medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli upisao je 1995. godine, a sa 24 godine starosti diplomirao u julu 2001. Proglašen je studentom generacije i nosilac je priznanja Zlatna plaketa Univerziteta u Tuzli. Pripravnički staž doktora medicine završio je u Domu zdravlja Travnik, a od septembra 2002. godine uposlenik je Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Magistarski rad odbranio je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 2006. god. Uporedo sa specijalizacijom iz interne medicine završio je edukaciju iz oblasti invazivne kardiološke dijagnostike, intervencijske kardiologije i ehokardiografije na Klinici za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a dijelom i u Rikshospitalet Oslo u Norveškoj. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2007. god. u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Od 2008. god. uposlenik je specijalne bolnice Centar za srce BiH u Tuzli, na poziciji zamjenika šefa Odjela intervencijske kardiologije. Dodatnu edukaciju iz intervencijske kardiologije prošao je u Univerzitetskoj bolnici Bezmialem Vakif Universitesi u Istanbulu, Turska. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. god. Za docenta i šefa Katedre za internističku skupinu predmeta Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku izabran je 2010. god. Oktobra 2015 izabran je u zvanje profesora.

Član je Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, a od 2010. god. je i član Predsjedništva Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine. Član je Europskog udruženja kardiologa (ESC), a od 2008. god. također je član Europske asocijacije za perkutane koronarne intervencije (EAPCI). Od 2010. god. član je Europske asocijacije za srčanu insuficijenciju (HFA) i Euro-echo asocijacije Europskog karidološkog društva za ultrazvuk srca. Od septembra 2015 imenovan je za Senior Fellow na New Westminster College, British Columbia, Canada.

Autor je i koautor više internacionalno publiciranih naučnih i stručnih radova iz kardiologije, recenzent je više naučnih radova iz kardiologije u internacionalnim indeksiranim časopisima. Samostalni je autor knjige KARDIOVASKULARNE BOLESTI I TRUDNOĆA (izdavač TKD Šahinpašić, Sarajevo 2014 god, ISBN 978-9958-41-528-9).  Učestvovao je kao koautor u pisanju nekoliko knjiga iz oblasti kardiologije, od toga dva internacionalna izdanja: ADVANCES IN THE DIAGNOSIS OF CORONARY ATHEROSCLEROSIS, edited by Suna F. Kiraç, InTech 2011; WHAT SHOULD WE KNOW ABOUT … CORONARY ARTERY DISEASE, edited by Baskot B, In Tech 2012; koautor je i u dvije knjige u domaćem izdavaštvu: STABILNA ANGINA PECTORIS, Kulić M i sar;  AKUTNI KORONARNI SINDROM, Kulić M i sar, učestvovao je i u pisanju i pripremi knjige KARDIOLOGIJA, Kušljugić Z. i sar. itd.

U svakodnevnom radu bavi se intervencijskom i invazivnom kardiologijom – perkutanim koronarnim intervencijama s implantacijom koronarnih stentova, implantacijom pacemakera, invazivnom kardiološkom dijagnostikom – koronarografijom, kao i neinvazivnom i kliničkom kardiologijom: ultrazvukom srca, ergometrijom, Holter-EKG-om, predoperacijskom pripremom kardiohirurških pacijenata i njihovim poslijeoperacijskim praćenjem i tretmanom. Prvi je u Bosni i Hercegovini uradio perkutanu koronarnu intervenciju s implantacijom stenta u glavno stablo lijeve koronarne arterije. Prvi je u Bosni i Hercegovini uradio implantacije specijalno dizajniranih bifurkacijskih koronarnih stentova i uveo ovaj vid perkutanih koronarnih intervencija u kliničku praksu u BiH. Od decembra 2014. god. suosnivač je Poliklinike Kardiocentar Sarajevo u kojoj se bavi internističkom i kardiološkom djelatnošću, te je na dužnosti je direktora ustanove. Oženjen je otac troje djece. Aktivno govori engleski i njemački jezik.

facebook

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.